بهارِ ِ بی باور
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۳  کلمات کلیدی:

بازگشت از سفر و  باز رسيدن به پايتخت گفتگوی تمدن ها ، تمدنی که هر روز شاهد تبلور زيبايش در جسم و روح شهر هستيم ... و چه زيبا تمدنی که زبان قاصر است از اين همه فراورده هايش  ... !

*****************

خبر آورده است

             بلبل عاشق

             با آوايی دلنشين

                          آغاز بهار ديگری از عمر را،

و باور ندارد

         دل ِ خسته ام

                       با همهء نياز .

گويی ايامم

        فقط يک فصل دارد ...

                        فصلی که در آن

                             مرغ عشق را نيز

                             توان بوسيدن معشوق

                                          در تنهايی قفس نيست.

و زنده است

              تنها گل اين تک فصل

                                با آبياری قطراتی از

                                            سرچشمهء ديدگانم.

و شمعی

         که خم کرده است

         قامت خويش

         در اين فصل اندوه ...

و پروانگانی نستوه و عاشق

                              اما خسته !

           چه معصومانه

                 گرد شمع و گل

                              در پروازند ...

                                     تا رونق تک فصل

                                               باقی بماند

                                               حتی در بهار ِ بی باور ...