آنها بازیچه اند !
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٧  کلمات کلیدی:

آنها بازیچه اند

شما در این جهان پهناور کسی را به من نشان بدهید که ابرها را بیش از من دوست داشته باشد! یا چیزی زیبا تر از آنها نشانم دهید. آنها بازیچه اند و آسایش چشمها و برکت و هدیه پروردگار . آنها هم خشم و هم قدرت مرگ آفرینی در خود نهان دارند و هم لطیف و نرم. آرام و نرمخوی چون روح نوزادان و زیبا و فیاض مانند فرشتگان خدا.ولی در عین حال دلتنگ و افسرده ....

 آه که این ابرهای نا آرام چقدر زیبا هستند! من کودکی نا آگاه و نادان بودم و آنها را دوست می داشتم. به آنها نگاه می کردم و نمی دانستم که من هم مثل همین ابرها در زندگی سرگردان خواهم گشت. به هر جا عین بیگانگان سفر خواهم کرد .بین زمان و جاودانگی سرگردان خواهم شد.

هرمان هسه